artykuł nr 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 - 15.30

wtorek 7.30 - 16.30

środa 7.30 - 15.30

czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.30 - 14.30

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą ul. Kwiatowa 1A, 26-300 Opoczno (Budynek Starostwa Powiatowego)
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w PCPR w Opocznie: iod@pcpropoczno.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z :
- ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych.
- ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U z 2015 poz.1390 oraz innych ustaw), oraz w celu obsługi procesów rekrutacji.
  1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
- Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;
- Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie i wynika z przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.